Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Державне пiдприємство "Енергоринок"
2. Код за ЄДРПОУ 21515381
3. Місцезнаходження 01032, м. Київ, Вул. Симона Петлюри, будинок 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 594-86-00 (044) 594-86-32
5. Електронна поштова адреса def@er.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.er.energy.gov.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення

Наказом державного пiдприємства "Енергоринок" прийнято рiшення вiд 17.10.2017 №211 "Про створення фiлiї "Оператор ринку" ДП "Енергоринок". Рiшення прийнято з метою забезпечення реалiзацiї Закону України вiд 13.04.2017 №2019-VIII "Про ринок електричної енергiї", керуючись ст.64 Господарського кодексу України та п.17 Статуту ДП "Енергоринок".
Повне найменування: Фiлiя "Оператор ринку" ДП "Енергоринок".
Мiсцезнаходження фiлiї: м.Київ, вул. Симона Петлюри, 27, кiм. 628.
Функцiї фiлiї: забезпечення реалiзацiї Закону України вiд 13.04.2017 №2019-VIII "Про ринок електричної енергiї" в частинi впровадження та органiзацiї роботи ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Гнатюк Юрiй Любомирович
Директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.10.2017
(дата)